I. Vispārīgie noteikumi

1. Mondego.lv tiešsaistes veikala (turpmāk saukta „Veikals”) noteikumi (turpmāk saukti „Noteikumi”) ir attiecināmi uz Klientiem, kas veic pasūtījumus Mondego.lv Veikalā;

2. Mondego.lv ir tiesīgs mainīt Veikala Noteikumus. Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī (norādīti pasūtījumā), ir attiecināmi uz Klientiem, kas iepērkas Veikalā;

3. Klienti nedrīkst veikt pasūtījumu Mondego.lv, ja tie nav iepazinušies ar Veikala Noteikumiem. Jebkurā gadījumā tiek uzskatīts, ka Klienti ir iepazinušies ar Noteikumiem un tiem piekrīt, ja tie apstiprina piekrišanu Noteikumiem pirms produktu pasūtīšanas, noklikšķinot uz opciju „ES PIEKRĪTU”. Ja Klients visiem Noteikumiem vai kādai to daļai piekrīt tikai daļēji vai nepiekrīt vispār, Klients nevar veikt pasūtījumu elektroniski Mondego.lv – pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar visiem Veikala Noteikumiem un sniedz tiem beznosacījumu piekrišanu;

4. Mondego.lv tiek atbrīvots no jebkuras atbildības par zaudējumiem, kas rodas, Klientiem neiepazīstoties ar Veikala Noteikumiem, neatkarīgi no tiem sniegtajiem ieteikumiem un to pienākumiem, lai arī tiem bija šāda iespēja.

II. Privātuma atruna

1. Ja Klients vēlas saņemt Mondego.lv informatīvos paziņojumus, tas var izvēlēties šādus paziņojumus saņemt;

2. Sīkfails – mazs datu segments, kas tiek nosūtīts no mājaslapas un uzglabāts lietotāja tīmekļa pārlūkā, kamēr lietotājs pārlūko tīmekli. Katru reizi, kad lietotājs ielādē mājaslapu, pārlūks nosūta sīkfailu atpakaļ uz serveri, ziņojot par lietotāja iepriekš veiktajām darbībām. Sīkfaili palīdz Jums atsākt darbu vietā, kur Jūs to iepriekšējā reizē pārtraucāt, saglabā atmiņā Jūsu reģistrēto autorizācijas informāciju, tēmas izvēli, preferences, kā arī palīdz mums piedāvāt Jums saturu, kas Jums varētu interesēt. Sīkfaili mums ļauj:

  • nodrošināt atbilstošu funkcionalitāti visā mājaslapas pārlūkošanas laikā,
  • nodrošināt pilnvērtīgu iepirkumu groza funkcionalitāti,
  • atgādināt Jums par produktiem, kas Jums ir patikuši,
  • apkopot mūsu mājaslapas pārlūkošanas vēsturi.

Lai iegūtu informāciju par visu saglabāto sīkfailu dzēšanu no Jūsu datora, izlasiet sava tīmekļa pārlūka instrukcijas, kas ir atrodamas pārlūka Izvēlnē, Palīdzības (Help) sadaļā.

Ievērībai: bez sīkfailu lietošanas mūsu mājaslapa nevarēs pilnvērtīgi funkcionēt.

3. Pasūtot produktus, tiek sniegti šādi produktu piegādei nepieciešamie Klienta personas dati: vārds, uzvārds, produktu piegādes adrese, tālruņa numurs, cita attiecībā uz piegādi nepieciešamā informācija. Mondego.lv apstiprina, ka šie dati tiks izmantoti vienīgi produktu pasūtīšanas un piegādes mērķiem. Mondego.lv apņemas neizpaust šo informāciju trešajām pusēm, izņemot Mondego.lv partnerus, kas sniedz ar produktu piegādi saistītus un citus pakalpojumus attiecībā uz Klientu pasūtījumu iesniegšanu vai izpildi. Jebkuri citi izņēmumi saistībā ar Klientu personīgās informācijas izpaušanu trešajām pusēm jebkurā gadījumā tiek saskaņoti ar Klientiem. Jebkuros citos gadījumos jebkuri Klientu personas dati trešajām pusēm izpaužami vienīgi tad, ja to nosaka attiecīgie Latvijas Republikas tiesību akti;

4. Reģistrējoties Mondego.lv un pasūtot produktus, Klients apņemas uzglabāt savu ar pieteikšanos saistīto informāciju un to nevienam neizpaust. Turklāt Klients apstiprina, ka tas ir pilngadīga persona un ka tas ir tiesīgs pasūtīt produktus no Mondego.lv Veikala. Ja Klients ir izpaudis kādai citai personai savu ar pieteikšanos saistīto informāciju, Mondego.lv tiek atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar iepriekšminēto;

5. Klienti, iepazīstoties ar Noteikumiem, apstiprina, ka tiem ir zināms par sīkdatņu (no tīmekļa servera nosūtīto datņu) esamību to datoros, apmeklējot Mondego.lv Veikala vietni;

6. Mondego.lv apstiprina, ka tas pastāvīgi cenšas izmantot modernākās tehnoloģijas Klientu personas datu aizsardzībai.

III. Pasūtījuma veikšanas kārtība un noteikumi

1. Klienti, kas apmeklē Veikala tīmekļa vietni, izvēlas tiem vēlamos produktus. Iepirkumu ratiņi tiek piepildīti, balstoties uz to izvēli;

2. Pēc iepirkumu ratiņu piepildīšanas Klienti ievada šādu izvēlēto produktu piegādei nepieciešamo informāciju: vārdu, uzvārdu, produktu piegādes adresi, tālruņa numuru un papildu informāciju, kas var būt svarīga, piegādājot pasūtītos produktus. Mondego.lv apstiprina, ka Klientu sniegtie dati tiks izmantoti vienīgi produktu pārdošanas un piegādes mērķiem, neietekmējot personas datu aizsardzības prasības, kas noteiktas attiecīgajos Latvijas Republikas tiesību aktos;

3. Pēc tam Klienti izvēlas vienu no Mondego.lv Veikalā pieejamajiem maksājuma veidiem. Klienti no Mondego.lv piedāvātajām iespējām var izvēlēties arī piegādes laiku, kas norādīts stundu intervālos. Klientiem arī jāapstiprina, ka tie apņemas atrasties norādītajā adresē izvēlētajā vai noteiktajā laikā;

4. Visi Klientu sniegtie dati tiek norādīti pēdējā logā. Pirms datu apstiprināšanas Klienti pārliecinās par to, ka dati ir pareizi un atbilst to vēlmēm. Klienti var labot kļūdainos datus, pirms pasūtījums tiek nosūtīts Mondego.lv. Klienti produktu piegādei nepieciešamos personas datus var labot arī pēc pasūtījuma veikšanas. Klienti nevar apstiprināt pasūtījumu līdz brīdim, kad tie ir norādījuši, ka tie ir iepazinušies ar Mondego.lv noteikumiem un tiem piekrīt. Ja Klients pirms produktu izvēles nav iepazinies ar Veikala Noteikumiem, viņš ar tiem iepazīstas pirms pasūtījuma un tajā norādīto datu apstiprināšanas;

5. Tiklīdz Klients apstiprina pasūtījumu, tas tiek nosūtīts Mondego.lv. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, sākot no brīža, kad Mondego.lv to ir saņēmis. Tajā pašā laikā tas tiek uzskatīts par līgumu starp Klientu un Mondego.lv. Tomēr šis līgums uzskatāms par spēkā esošu vienīgi no brīža, kad Mondego.lv no Klienta norādītās bankas ir saņēmis apstiprinājumu (kad maksājums ir ticis veikts ar tiešsaistes bankas transakciju) par izvēlēto preču apmaksu. Ja maksājums tiek veikts ar bankas pārskaitījumu, līgums tiek uzskatīts par spēkā esošu, tiklīdz tiek saņemts Klienta maksājums. Ja maksājums tiek veikts skaidrā naudā piegādes brīdī vai ar norēķinu karti sūtījumu terminālī, līgums uzskatāms par spēkā esošu no brīža, kad Klients apstiprina pasūtījumu Mondego.lv veikalā.

6. Pēc tam, kad Klients ir veicis pasūtījumu, Mondego.lv automātiski nosūta Klientam e-pastu, kurā norādīts pasūtītais produkts un Klienta norādītie dati;

7. Pēc tam, kad Mondego.lv ir saņēmis paziņojumu no bankas par to, ka Klients ir iesniedzis maksājuma uzdevumu produktu iegādei no Veikala, Klientam tiks nosūtīts paziņojums uz norādīto e-pasta adresi. Brīdis, kad no bankas tiek saņemts paziņojums, tiek uzskatīts par brīdi, kad tiek uzsākta starp Klientu un Mondego.lv noslēgtā līguma izpilde;

8. Klienta pasūtījums tiek uzglabāts Mondego.lv datu bāzē saskaņā ar noteikumiem par šādu datu uzglabāšanas laiku, kas noteikti Latvijas Republikas spēkā esošajos tiesību aktos;

9. Jebkurā gadījumā, veicot pasūtījumu, tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar visiem Veikala Noteikumiem, kā arī ar pārējiem pasūtījumā norādītajiem noteikumiem, un sniedz beznosacījuma piekrišanu attiecībā uz iepriekšminēto.

10. Līgums tiek sagatavots un īstenots attiecīgās valsts oficiālajā valodā.

IV. Garantija un produktu cenas

1. Katra produkta īpašības ir norādītas blakus katram attiecīgajam Veikalā esošajam produktam;

2. Mondego.lv apgalvo, savukārt Klients apstiprina, ka Klients apzinās to, ka Veikalā piedāvāto produktu krāsa, forma vai citi parametri var neatbilst produktu patiesajam izmēram, formai un krāsai izmantotā monitora specifisko īpašību dēļ;

3. Klients piekrīt tam, ka, veicot pasūtījumu Veikalā ar elektronisku līdzekļu starpniecību, tas apņemas maksāt pasūtījumā norādīto cenu;

4. Preces veikalā un pasūtījumā ir norādītas attiecīgās valsts oficiālajā valūtā ar PVN.

5. Mondego.lv pārdod produktus, kas atbilst pasūtījumā norādītajiem noteikumiem. Ja Klientam nodotie produkti neatbilst noteiktiem pasūtījumā norādītiem noteikumiem, Klients apņemas nekavējoties par to informēt Mondego.lv pa tālruni, savukārt Mondego.lv apņemas nekavējoties novērst esošos defektus, ja tie radušies Mondego.lv vai tā vārdā darbojošos trešo pušu dēļ. Ja Mondego.lv nenovērš defektus attiecīgajā, ar Klientu saskaņotajā laika posmā, Klients ir tiesīgs aizstāvēt savas tiesības atbilstoši Latvijas Republikas Civillikumā noteiktajai kārtībai;

6. Mondego.lv pienākumi attiecībā uz produktiem:

6.1. ja attiecībā uz kādiem noteiktiem produktiem ir paredzēts noteikts uzglabāšanas laiks, Mondego.lv apņemas pārdot Klientam šos produktus tā, lai Klientam būtu reāla iespēja šos produktus izmantot, pirms beidzas noteiktais uzglabāšanas laiks;

6.2. Mondego.lv apņemas nodot Klientam tādus produktus, kam ir atbilstoša kvalitāte un kas atbilst pasūtījumā noteiktajām prasībām;

6.3. Mondego.lv apņemas nodot Klientam pasūtījumā norādīto produktu daudzumu. Mondego.lv neuzņemas atbildību gadījumos, kad nodoto produktu daudzums nav atbilstošs tādēļ, ka Klients Mondego.lv iesniegtajā pasūtījumā ir norādījis neprecīzus datus;

6.4. Mondego.lv jebkurā gadījumā nodrošina Klientam tādu produktu klāstu, kas atbilst pasūtījumā norādītajiem kritērijiem;

6.5. ja attiecīgajā pasūtījumā ir norādīts noteikts vienību kopums, Mondego.lv apņemas nodrošināt visas attiecīgajā kopumā ietilpstošās vienības;

6.6. produkti tiek piegādāti iepakojumā, ņemot vērā to īpašības, tā, lai nodrošinātu to, ka produkti ir piemēroti to paredzētajai izmantošanai.

V. Samaksas noteikumi un kārtība

1. Klients maksā Mondego.lv veikalam par pasūtījumu, izmantojot vienu no šīm iespējām: bankas pārskaitījums, tiešsaistes bankas transakcija, kredītkarte vai skaidra nauda;

2. Izvēloties kādu no tiešsaistes maksājumu veidiem, Klients maksā par precēm uzreiz. Ja tiek izvēlēta samaksa skaidrā naudā piegādes brīdī, Klients veic maksājumu piegādes brīdī. Pārējos gadījumos Klientam nav tiesību iesniegt prasības saistībā ar līguma noteikumu pārkāpšanu, jo sūtījums tiek sagatavots vienīgi pēc tam, kad Mondego.lv ir saņēmis maksājumu par precēm.

VI. Citi noteikumi

1. Visi Mondego.lv adresētie ziņojumi nosūtāmi klientu apkalpošanas dienestam pa e-pastu (skat. sadaļu „Kontaktinformācija”, lai iegūtu kontaktinformāciju).

2. Līgums starp Klientu un Mondego.lv tiek noslēgts attiecīgās valsts oficiālajā valodā.